1. De verkoper

  Deze verkoopsvoorwaarden hebben betrekking tot het gebruik van de webshop van Manoush. Manoush (Duende BVBA) is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer [BTW-nummer - 0807.868.755]. Het BTW nummer is [BTW-nummer - BE 0807.868.755]. Het ondernemingsadres is Zogge 26, 9220 Hamme.

  De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Manoush wordt geplaatst via www.manoush.be.

  De webshop Manoush werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden inzetten.

  2. De klant

  Eenieder die een bestelling plaatst op de webshop van Manoush wordt behandeld als een klant. Deze is een natuurlijk persoon en dient bovendien handelingsbekwaam te zijn.

  Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 over de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

  3. De bestelling

  Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Alle producten die door Manoush worden aangeboden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. In geen geval kan Manoush aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen van prijsaanpassingen, het niet leverbaar zijn van producten, drukfouten in prijzen, voorwaarden of beschrijvingen.

  Het plaatsen van een bestelling via de webshop geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de webshop worden gepubliceerd. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden.

  Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de webshop en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

  Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

  De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen in geval van onduidelijkheid.

  Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.manoush.be. Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden, zijnde handelaars, te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de verkoper.

  De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.

  De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

  4. De betaling

  De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw ([21%]) en inclusief verzendkosten waarop BTW-tarieven ook van toepassing zijn. De verzendkosten bedragen € 7,00 indien het aankoopbedrag (exclusief BTW) kleiner is dan €50,00; de verzendkosten vervallen en de levering is gratis van zodra het aankoopbedrag (exclusief BTW) groter is dan €50,00

  Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, American Express, overschrijving, PayPal, Belfius online, ING online, KBC online.

  Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag op rekeningnummer [BE13 0689 0258 6239,  Belfius] t.a.v. Manoush. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling. Indien de door u bestelde goederen niet binnen 7 werkdagen leverbaar zijn, dan verplicht Manoush zich contact met u op te nemen via het door u opgegeven e-mailadres. Bij het niet kunnen leveren stort Manoush het bedrag binnen 14 dagen terug op uw rekening.

  Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen…). Indien via de webstore wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatische terugbetaling mogelijk. De klant kan steeds contact opnemen met manoush-hamme@hotmail.com om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen.

  4. De betaling

  Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Alle producten die door Manoush worden aangeboden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. In geen geval kan Manoush aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen van prijsaanpassingen, het niet leverbaar zijn van producten, drukfouten in prijzen, voorwaarden of beschrijvingen.

  Het plaatsen van een bestelling via de webshop geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de webshop worden gepubliceerd. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden.

  Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de webshop en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

  Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

  De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen in geval van onduidelijkheid.

  Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.manoush.be. Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden, zijnde handelaars, te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de verkoper.

  De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.

  De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

  5. Bevestiging van de bestelling

  Nadat het systeem voornoemde de betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

  7. Retour

  Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

  De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief gedurende 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Deze mededeling kan gebeuren door het formulier van herroeping door te sturen per post of per mail.

  Nadien dient de consument de goederen (onder zijn verantwoordelijkheid ) terug te sturen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon. Voor de instructies om deze zending, dient de consument contact op te nemen met Manoush, Zogge 26, 9220 Hamme ( manoush-hamme@hotmail.com of gsm. 0477 24 45 29). De kosten voor terugzending zijn voor de koper.

  De consument kan de goederen ook zelf terug brengen naar Manoush, Zogge 26, 9220 Hamme ( manoush-hamme@hotmail.com of gsm. 0477 24 45 29).

  Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname én na het ontvangen van de goederen zal Manoush de betaalde sommen terugstorten.

  Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Manoush zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Uitzonderingen

  De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden.

  - Verbruiksartikelen zoals beschermfolie of reinigingsvloeistof (indien geopend).
  - Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden zoals oordopjes, in-ear- headsets.

  Gelieve het modelformulier voor herroeping in te vullen.

  8. Garantie

  U geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan gelijkvormigheid dat bestaat bij levering van uw artikel, op voorwaarde dat u het gebrek niet kende of niet verondersteld was te kennen bij het afsluiten van het contract en als dit gebrek zich voordoet binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering.

  In dat geval mag u de herstelling of vervanging - en als geen van vernoemde oplossingen mogelijk is - hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, conform de voorwaarden bepaald door de wet (art. 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Verwittig Manoush : manoush-hamme@hotmail.com of gsm. 0477 24 45 29 dan schriftelijk, ten laatste binnen de 2 maand nadat u het gebrek heeft vastgesteld.

  Als het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 6 maand vanaf de levering dient Manoush: manoush-hamme@hotmail.com of gsm. 0477 24 45 29 te bewijzen dat het gebrek niet bestond op het moment van de levering. Na de termijn van 2 jaar kan u geen herstelling of vervanging van uw artikel meer eisen, behoudens andersluidende vermelding elders in het door Manoush: manoush-hamme@hotmail.com of gsm. 0477 24 45 29 gedane aanbod. Artikels die een normale levensduur hebben van minder dan 2 jaar of 6 maand, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), zijn slechts gewaarborgd voor hun normale levensduur. De wettelijke rechten die u heeft krachtens de Belgische wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen, laat de garanties, elders beschreven in de catalogus, onverlet.

  De garanties zijn niet van toepassing op/bij:

  - alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het geleverde (b.v. door waterschade, schokken val,...);

  - defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;

  - defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling of abnormaal gebruik of het gebruik van het product strijdig met de voorschriften van de fabrikant, dit zowel door uzelf als door een derde;

  - schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het artikel wordt gebruikt voor andere doeleinden dan datgene waarvoor het dient.

  - Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

  - De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Manoush : manoush-hamme@hotmail.com of gsm. 0477 24 45 29. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste.

  - De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.

  - De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van eigenaar verandert.

  9. Handtekening en bewijs

  De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

  Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen.

  De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de webshop.

  10. Aansprakelijkheid voor gebruik van de webshop

  De webshop van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

  De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

  De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

  11. Bescherming van de privacy

  Zie onderdeel Privacyverklaring - beschikbaar op de website (www.manoush.be).

  12. Intellectuele eigendom

  Zie onderdeel Privacyverklaring - beschikbaar op de website (www.manoush.be).

  13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

  Zie onderdeel Privacyverklaring - beschikbaar op de website (www.manoush.be).

  Manoush Logo

  Contact


  • Zogge 26, 9220 Hamme
  • 0477 24 45 29
  • BE 0807.868.755
  Open van 11.00 tot 18.00 uur
  Gesloten op dinsdag en woensdag